GRØN RUTE på 2,6 km. SANATORIESTIEN.
Sværhedsgrad: Asfalt, grusvej og skovstier. Uegnet for kørestole og vanskelig for barnevogne.
Seværdigheder: Ottrup Mose og Sanatoriet
Faciliteter: Bænke i privathospitalets park.
Kort på Endomondo: www.endomondo.com Søg ”Ruter” og ”Skørping”, vælg ”Gang” og find Klø-versti ”Sanatorieruten”. Endomondo findes som app til mobiltelefon og touch-pad.
Navn på lokalitet
Beskrivelse
Start ved kulturstationen
Skørping Station
Fra Kulturstationen ser du over på det der var begyndelsen til det nuværende Skørping, nemlig stationsbygningen fra 1869. Før da lå der bare en gård, Sverriggaard, et husmandssted, Sverrighus og skov-løberhuset Hollandshus. Stationens første navn var da også Sverrig-gaard Station, navnet Skørping ”tog man” fra landsbyen der nu må finde sig i at hedde Gammel Skørping.
Man kan undre sig over at stationen blev lagt her og ikke i det davæ-rende Skørping, men det har naturligvis en forklaring. Stationen lig-ger højt, og på en flad strækning. Det var en fordel for datidens lo-komotiver når de skulle sætte i gang. Desuden ønskede militæret en stor station i skoven hvor de kunne læsse militært udstyr af i tilfælde af en krig med Tyskland – 1864 var i frisk erindring.
Der er også dem der siger, at bønderne i det daværende Skørping (nu Gl. Skørping) ikke ville have jernbanen forbi byen, fordi de var ban-ge for, at toget skulle skræmme deres kreaturer, så de rendte væk eller gav mindre mælk, men det er vist en skrøne.
Vandtårnet og det gamle posthus
Vandtårnet til de gamle damplokomotiver er fra omkring 1900 og posthuset syd for stationen er først kommet til i 1927, tegnet af arki-tekten Ejnar Packness fra Aalborg. Bemærk det fine, sammenhæn-gende stationsbymiljø med den gamle gæstgivergård, senere Skør-ping kro og i dag Kulturstation. Krohaven og markedspladsen lå i en årrække nord for kroen, hvor byens butikscenter nu er placeret.
Egholmsvej
Gå ned til Jyllandsgade og til højre under jernbanen. Nu hedder vejen Himmerlandsvej.
Efter nogle få meter drejer du til højre ad Egholmsvej. De ældste huse er bygget for ca. 100 år siden.
Den sidste del af Egholmsvej er udstykket fra den røde gård på ven-stre hånd og er først bebygget omkring 1960.
Ottrup Mose
Drej til venstre ved Egholmsvej 25 og følg den lille sti over græsset og ind i skoven. Du er nu i Ottrup Mose som forsynede byen og Sa-
natoriet med tørv indtil årene efter Anden Verdenskrig. Mange af tørvegravene ses endnu, andre er fyldt op.
Ottrupmose har navn efter bebyggelsen Otteruphuse nord for Skør-ping. Husmændene her lavede rør til drikkevandspumper af udborede træstammer af poppel eller el – heraf det gamle tilnavn Pumpehuse-ne. Omkring år 1900 blev de udkonkurreret af mere moderne materi-aler.
Stien slutter ved Mosevej hvor Sanatoriet havde sine køkkenhaver, så man kunne være selvforsynende med grøntsager.
Køkkenhaverne lå inde ad vejen på venstre hånd, men vi skal dreje til højre mod spejderhytterne.
Spejderhytterne
Spejderhytterne tilhører De gule Spejdere, Skørping Trop.
Drej til venstre mellem hytterne og følg stien op over marken til skovvejen. Fortsæt over skovvejen ad sporet over græsmarken til Hollandshus som ses oppe ved Buderupholmvej.
(Hvis du ikke vil gå over marken, kan du følge grusvejen til venstre til du kommer til Buderupholmvej og følge den hen til Hollandshus – men pas på bilerne).
Hollandshus
Hollandshus er et skovfogedhus som lå her allerede før jernbanen kom til Skørping. Oprindelsen til navnet er usikker, men har ikke noget med Holland at gøre. En af de fantasifulde forklaringer er at dagvognen i gamle dage holdt (an) her, altså havde et stoppested. Heraf navnet: Holdanhus = Hollandshus.
Vedsted Skov
Gå lige over vejen ved Hollandshus (Nr. 60) og ind i skoven, be-mærk de gamle kampestensbygninger ved Hollandshus. Bemærk også det store tulipantræ i hjørnet af haven, du går lige forbi det. Tu-lipantræ er et nordamerikansk træ, tømmeret er meget værdifuldt, men i Danmark er det udelukkende plantet som prydtræ. Magnolie kaldes somme tider for tulipantræ, men det er et helt andet træ.
Skoven nord og vest for Skørping er meget rig på kæmpehøje, der tyder på at her tidligere har været opdyrkede områder. I nyere tid har skoven beskyttet kæmpehøjene mod ødelæggelse. I det åbne land er de fleste for længst pløjet væk.
Du er nu på vej ind i Vedsted Skov, men kun et par hundrede meter, så skal du dreje til venstre lige efter det lille hvide hus på venstre hånd. Det er Sanatoriets gamle svinehus, ”Granly” hvor der var svin i den ene ende, mens der boede fire unge mennesker i den anden.
”Fryseslottet”
Sanatoriet – Skørping Privathospital
Det var i 1904 at Landsforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fik brugsret over 16 tdr. land til opførelse af et ”brystsygesanatorium” for kvinder. Det var statens jord så købe det kunne man ikke, man måtte nøjes med brugsretten indtil bygningerne igen blev revet ned – det er som man kan se, ikke sket endnu, men ifølge aftalen skal det ske, når bygningerne ikke længere anvendes til hospitalsformål.
En vigtig del af behandlingen var ophold i den friske skovluft – hele året. Til det formål opførte man de såkaldte liggehaller som stadig kan ses øst for hovedbygningen. Her lå patienterne i køjer i al slags vejr, ganske vist i læ for regnen, men ikke for vind og kulde – heraf patienternes øgenavn for sanatoriet: Fryseslottet.
Sanatoriet var en selvstændig enhed med egen brønd, eget elværk, og
selv med svinekød var man selvforsynende. Svinehuset hvor der også var bolig for 4 unge mennesker er du netop gået forbi.
Da sanatoriet blev bygget var tuberkulose en folkesygdom i Dan-mark, og der var brug for flere sanatorier rundt om i landet. Da der var flest indlagte i Skørping var der 144 patienter. Heldigvis blev tuberkulose efterhånden næsten udryddet, og i 1971 forlod den sidste patient sanatoriet.
I dag rummer bygningerne Privathospitalet Skørping og privatboli-ger. Læs mere i ”Fryseslottet” af Helge Quistorff.
Gå ned til hovedbygningen og gå mellem denne og den røde bygning til højre for hovedbygningen. Nu kommer du til Parken, hvor du går til venstre langs bygningen og liggehallen. Følg stien til højre ned til Himmerlandsvej og rundkørslen. Når du nærmer dig Himmerlands-vej ser du Skørping Skole. Følg stien til venstre ned til rundkørslen.
Det Glade Hjørne
Hvor rundkørslen nu ligger, lå tidligere ”Det glade hjørne” som var samlingssted for byens ungdom som holdt til i græsset omkring en slikkiosk som lå her. Til venstre (mod nord) ser man rækken af vej-træer langs den tidligere vej i skovkanten.
Hvor ældrecentret Teglgårdsminde nu ligger, var der tidligere en stabelplads for tømmer, der ventede på at blive transporteret videre.
Mosskovvej, Store Økssø og Mosskovpavillonen
Følg rundkørslen venstre om og gå ned ad Himmerlandsvej mod cen-trum. På den anden side af rundkørslen ligger Mosskovvej, som er den gamle landevej fra Buderupholm til Arden.
Følger man den ca. 3 km. kommer man til Store Økssø og Mosskov-pavillonen, hvor der har været et trinbræt, så folk fra Aalborg og syd-fra kunne tage toget ud i skoven. Det er stadig muligt at få en god frokost eller en kop kaffe i pavillonen, som nok er et besøg værd efter en tur rundt om Store Økssø. Turen her er egnet for barnevogne og kørestole. Man kan naturligvis også tage bilen til Store Økssø, men toget standser ikke længere.
I det første, gule hus på venstre hånd, nr. 1 var der for 100 år siden indrettet privatskole.
Gå nu ned ad Himmerlandsvej med Skørping ældrecenter ”Tegl-gårdsminde” på venstre hånd.
Ad Himmerlandsvej til-bage til Kulturstationen
Et stykke ned af Himmerlandsvej bemærker man det statelige hus ”Wigvam”, der ikke som man kunne tro, er opført af en indianer, men derimod af købmand J. A. Wraae som byggede huset da han havde solgt Sverriggaard.
Huset ved siden af, nr. 12, er oprindelig bygget som pensionat og hed også dengang Mosebo. Her boede en del forfattere, bl. a. Herman Bang, dengang det var på mode at slå sig ned i Skørping om somme-ren.
Lidt længere inde mod jernbanen ligger nr. 4 som da huset blev byg-get blev kaldt Kasernen på grund af sin anselige størrelse.
Nu går turen tilbage over jernbanen og til venstre forbi Kinorevuen og det gamle posthus til Kulturstationen.
Turen er forbi, men der er mulighed for flere.
Ruten er revideret den 9. september 2016

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk