BLÅ RUTE på 5 km. PETERSMINDESTIEN.
PETERSMINDESTIEN ER OGSÅ HJERTESTI
Sværhedsgrad: Asfalt, grusvej og stier. Uegnet for kørestole og vanskelig for barnevogne.
Seværdigheder: Lokal historie, naturperler og steder med aktiviteter.
Kort på Endomondo: www.endomondo.com Søg ”Ruter” og ”Skørping”, vælg ”Gang” og find Kløversti ”Petersminderuten”. Endomondo findes som app til mobiltelefon og touch-pad.
TURBESKRIVELSE MED INTERESSEPUNKTER.
Navn på lokalitet
Beskrivelse
Start ved Kulturstationen
Skørping Station
Fra Kulturstationen ser du over på det der var begyndelsen til det nu-værende Skørping, nemlig stationsbygningen fra 1869. Før da lå der bare en gård, Sverriggaard, et husmandssted, Sverrighus og skovlø-berhuset Hollandshus. Stationens første navn var da også Sverriggaard Station, navnet Skørping ”tog man” fra landsbyen der nu må finde sig i at hedde Gammel Skørping.
Man kan undre sig over at stationen blev lagt her og ikke i det davæ-rende Skørping, men det har naturligvis en forklaring. Stationen ligger højt, og på en flad strækning. Det var en fordel for datidens lokomoti-ver når de skulle sætte i gang. Desuden ønskede militæret en stor sta-tion i skoven hvor de kunne læsse militært udstyr af i tilfælde af en krig med Tyskland – 1864 var i frisk erindring.
Der er også dem der siger, at bønderne i det daværende Skørping (nu Gl. Skørping) ikke ville have jernbanen forbi byen, fordi de var bange for, at toget skulle skræmme deres kreaturer, så de rendte væk eller gav mindre mælk, men det er vist en skrøne.
Vandtårnet til de gamle damplokomotiver er fra omkring 1900 og posthuset syd for stationen er først kommet til i 1927, tegnet af arki-tekten Ejnar Packness fra Aalborg. Bemærk det fine, sammenhængen-de stationsbymiljø med den gamle gæstgivergård, senere Skørping kro og i dag Kulturstation. Krohaven og markedspladsen lå i en årrække nord for kroen, hvor byens butikscenter nu er placeret.
Gang- og cykelsti langs banen.
Gå 50 m. op ad Sverriggårdsvej til gang- og cykelstien langs banen.
Til venstre for stien ses efter ca. 400 m. en stor, træbevokset vold. Den blev i sin tid opbygget for at skærme for sneen, som kunne fyge over de daværende åbne marker og hede fra øst, så jernbanesporene blev dækket af snedriver.
Bentevej/Gl. Skørping-vej/Petersmindevej
Ved afviseren til Bentevej drejes til højre ad stien. Hvor stien kort efter deler sig holdes til venstre til Bentevej, hvor du holder til højre op mod Gl. Skørpingvej.
På Gl. Skørpingvej holdes til venstre til du kommer til Petersmindevej på højre hånd. Fortsæt ligeud ad Petersmindevej til den bliver til en grusvej, lidt efter viser en pil til venstre ad en sti i udkanten af natur-området.
Går du lidt længere ned ad grusvejen passerer du en spejderhytte og lidt længere en smuk sø i kanten af skoven, men du må gå tilbage til stien igen for at komme videre.
Petersmindestenen
Ca. 100 m. henne ad stien står en pæl med kløverlogo der mar-kerer en seværdighed, det er Petersmindestenen, som står i skovkanten. Gå ind og se den og læs historien om stenen og naturom-rådet.
1963
Naturgrund skænket Skørping Kommune
af slagtemester P.S. Pedersen
og hustru Jenny Pedersen.
Slagtermester Pedersen og han kone ejede en hel del jord nord for Skørping (Otterup Bakker, ”Hanevejene”, Præstegårdsheden m.m.), der blev brugt til afgræsning, herunder også området imellem ”Hanevejene” og Sætervej.
Da deres søn Peter i 1963 omkom ved en tragisk trafikulykke, satte de denne mindesten over ham. Samtidig forærede de arealet til Skørping Kommunes borgere, med den klausul, at området kun måtte bruges til rekreative formål.
Slagtermesterparret drev slagtehus og forretning på hjørnet af Jyllandsgade og Møllevej i Skørping. Senere har der været kiosk i lokalerne, der nu an-vendes til bolig
Fra Sætervej til Skrænten
Fortsæt ad stien til du kommer til Sætervej, hvor du drejer til højre og fortsætter ligeud ad stien, hvor Sætervej svinger til højre.
Omkring dig ser du mange eksempler på roldbøgenes stødskud, de såkaldte purker. Roldbøgene kan i modsætning til andre bøgetræer sætte stødskud, så de står som mangestammede træer, der snor og vri-der sig og danner ”troldeskove”.
Stien krydser igen Sætervej og fortsætter til Skrænten, som du følger frem til Hanebakkevej. Bemærk det store, smukke hjertetræ lige før du kommer til Hanebakken.
Hanebakken og Krogsvej
Drej til venstre ad Hanebakken til du kommer til Krogsvej på højre hånd og følg den ca. 150 m. til den lille sti til venstre, der fører op i skoven, her svinger du til højre ad skovvejen. Også her ser du purker-træer i en lille ”troldeskov”.
Husk at færdsel kun er tilladt på skovvejene, og at hunde skal være i snor.
Gennem skoven
Fortsæt ud af skoven til du kommer til Andelsboligforeningen Skov-lyst, der ligger i skovbrynet.
Andelsboligforeningen har opsat en hjertestarter, som er tilgængelig hele døgnet, du kan se den, når du går forbi.
Nordre Skovvej og Mølle-vej
Følg Nordre Skovvej til den munder ud i Møllevej, her drejer du til venstre ad Møllevej til Jyllandsgade.
Du passerer det sorte bjælkehus ”Purrhuset” fra 1920erne, som er
bygget af en læge fra Aalborg som sommerhus til sin kone. Bag huset ligger et dødishul, hvor tilgroningen nu er fjernet og en flot sø kan lige skimtes.
På hjørnet af Møllevej og Nordre Skovvej lå Skørping Mølle bygget i 1870. Det var en flot hollandsk mølle som også kunne male korn når det var vindstille, som noget meget moderne var den nemlig udstyret med en petroleumsmotor. Huset på hjørnet overfor var møllerens bolig og jorden bagved var møllerens marker.
Smallegade
For enden af Møllevej krydser du hovedgaden, Jyllandsgade, og fort-sætter ned ad Smallegade. Bygningen på hjørnet var tidligere brugs-forening, senere bibliotek og nu pejseforretning.
Den hvide bygning på det modsatte hjørne var tidligere slagtermester Pedersens eksportslagteri, senere var der kiosk og byggemarked.
Smallegade og Sdr. Kirke-vej
Følg nu Smallegade ned til Sdr. Kirkevej hvor du drejer til højre. Det grå hus på højre hånd, ”Bakkehuset”, var byens første fotoatelier så tidligt som i 1895. Huset rummede senere en træuldsfabrik og vistnok også en overgang et ”grisestutteri”, men har siden 1919 været indrettet til beboelse.
Skørping Nykirke
Et stykke nede ad Sdr. Kirkevej kommer du til kirkegården. Gå gen-nem kirkegården op til Skørping Nykirke.
Kirken ligger højt på en banke og kan ses fra det meste af byen. Den er helt traditionel, men bygget i ”sjællandsk” stil og har hvidkalkede mure med kamtakker og røde tegltage på kor, skib og tårn. Kirken er opført i 1914 og tegnet af arkitekt Charles Jensen fra Nørresundby.
Du må ikke snyde dig selv for at gå ind i kirken og se den nyrenovere-de indretning og ikke mindst den smukke ”altertavle”, et stort glasma-leri af den færøske maler Trondur Patursson. Det fylder hele væggen ved alteret og et enestående stykke kirkekunst.
Videre til Jyllandsgade og Kulturstationen
Fortsæt nu ad Nykirkevej til Jyllandsgade. Drej til venstre til Torvet. Her lå Sverriggaard, da banen blev anlagt, og stationen hed da også Sverriggaard Station de første år. Først da der begyndte at opstå en by omkring stationen, blev byen og stationen kaldt Skørping, mens det daværende Skørping måtte finde sig i at blive døbt om til Gl. Skørping – men deres kirke hedder stadig Skørping Kirke.
Tilbage til Kulturstationen
Ved Torvet drejer du til højre ad Sverriggårdsvej og er nu straks fremme ved udgangspunktet, Kulturstationen.
Ruten er revideret den 12. september 2016

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk