GENERALFORSAMLING 2017
Onsdag den 8. marts i Verandaen på KulturStationen.
Generalforsamlingen starter med spisning (smørrebrød og drikkevarer) kl. 18.00.

Omkring kl. 18.30-18.40 og indtil den formelle start på generalforsamlingen vil "Spillemændene Poul & Kenneth" underholde med musik/sang og fællessange.

Den formelle start på generalforsamlingen er kl. 19.00.

Efter afviklingen af generalforsamlingen vil spillemændene igen sørge for lidt underholdning.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Ove Nielsen som dirigent på generalforsamlingen.

2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslår Karl Peder Bevensee som referent på generalforsamlingen.


3. Formandens beretning.
Med henvisning til nuværende (midlertidige) organisatoriske struktur – konstituering i bestyrelsen uden formand, men etablering af en fælles ledelse og et forretningsudvalg – foreligger der en beretning fra bestyrelsen til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller den skriftlige beretning ”BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016” godkendt på generalforsamlingen.

4. Regnskabsaflæggelse.
Bestyrelsen indstiller regnskab 2016 med revisorerklæring godkendt på generalforsamlingen.
Årets resultat viser et overskud på 18.687,19 kr. Egenkapital pr. 31. december 2016 udgør 64.596,80 kr.

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jfr. § 4 i ”Vedtægter for Skørping Borgerforening”.
Bestyrelsen har konstateret, at der ikke er indgået forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen.


6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
Nuværende bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Thoft Madsen, Carl Schøtt Madsen, Ove Olsen, Gunner Juhl Nielsen, Hanne Mortensen, Vagn B. Larsen og Karl Peder Bevensee.
Suppleanter: Allan Iversen og Hanne Bach.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsesmedlemmerne Gunner Juhl Nielsen, Hanne Mortensen og Karl Peder Bevensee er på valg (villige til genvalg).
Bestyrelsessuppleanterne Alan Iversen og Hanne Bach er på valg (villige til genvalg).

7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Dahl.

8. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er Borgerforeningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale ugeavis og/eller i Nyhedsbrev til Borgerforeningens medlemmer samt via opslag på Borgerforeningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.   
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Alle valg på generalforsamlingen afgøres af stemmeflertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog minimum 2/3 af stemmerne fra de fremmødte. Det foranstående gælder ikke § 8 om ophævelse. 
Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, kan der foretages skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, enten hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden, eller hvis et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet. 

 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk