GENERALFORSAMLING 2016
Onsdag den 9. marts i Verandaen på KulturStationen.

Der indledes med suppe kl. 18.00.
Generalforsamling: Kl. 19.00.
Kl. 20.00: Koncert med Revyorkestret under ledelse af Hans Hjort.

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er Borgerforeningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale ugeavis og/eller i Nyhedsbrev til Borgerforeningens medlemmer samt via opslag på Borgerforeningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.   
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Regnskabsaflæggelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Alle valg på generalforsamlingen afgøres af stemmeflertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog minimum 2/3 af stemmerne fra de fremmødte. Det foranstående gælder ikke § 8 om ophævelse. 
Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, kan der foretages skriftlig afstemning. 
Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, enten hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden, eller hvis et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet. 

 

 

 

Efter den ordinære generalforsamling vil der være en intim koncert med det navnkundige "REVYORKESTER", som bl.a. i flere år har sørget for musik og underholdning til Skørping Borgerforenings Vise Verse Aftener og iøvrigt akkompagneret de mange dygtige lokale kunstnere samme sted.

 

Revyorkestret består af (bagerst) kapelmester Hans Hjort og Mogens Nørgaard og (foran fra venstre) Arne Skou, Jacob Graae og Kristian Helmer.

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk