RØD RUTE på 7 km. BREGNESØEN
Mulige afstikkere til ”Æresporten” og ”Den Narre Kjald”
Sværhedsgrad: Asfalt, grusvej og stier. Besværlig for kørestole og barnevogne.
Seværdigheder: Motionsruter ved sportshallen, Naturbase Skørping Skole, (”Æresporten”), Bregnesø-en, (”Den Narre Kjal”), Naturbase Hellum, Bitteskoven og søerne, Skørping Nykirke
Faciliteter: Bord og bænk ved Naturbasen, Bitteskoven og bænk ved Bregnesøen.
NB: En stor del af ruten går gennem Statsskoven, hvor der ikke er afmærket, her må du bruge Endo-mondo på smartphone eller i-pad/tablet.
Kort på Endomondo: www.endomondo.com Søg ”Ruter” og ”Skørping”, vælg ”Gang” og find Klø-versti ”Bregnesøen og Naturbaser”. Endomondo findes som app til mobiltelefon og touch-pad.
Navn på lokalitet
Beskrivelse og billeder.
Start ved kulturstationen
Turen starter ved Kulturstationen der ligger på Sverriggårdsvej i Skør-ping.
Skørping Station
Fra Kulturstationen ser du over på det der var begyndelsen til det nu-værende Skørping, nemlig stationsbygningen fra 1869. Før da lå der bare gården Sverriggaard, husmandsstedet Sverrighus og skovløberhu-set Hollandshus. Stationens første navn var da også Sverriggaard Sta-tion, navnet Skørping ”tog man” fra landsbyen der nu må finde sig i at hedde Gammel Skørping.
Man kan undre sig over at stationen blev lagt her og ikke i det davæ-rende Skørping, men det har naturligvis en forklaring. Stationen ligger højt, og på en flad strækning. Det var en fordel for datidens lokomoti-ver når de skulle sætte i gang. Desuden ønskede militæret en stor sta-tion i skoven hvor de kunne læsse militært udstyr af i tilfælde af en krig med Tyskland – 1864 var i frisk erindring.
Når der var snestorm fra øst kom sneen fygende helt fra Fræer og luk-kede jernbanen. Man lavede derfor en høj beplantet jordvold som skulle fange sneen. Man ser den hvis man går lidt ud af cykelstien mod nord langs banelinjen.
Motionsruter og naturbase
Gå ned til Jyllandsgade og passér jernbanen gennem viadukten. Nu hedder vejen Himmerlandsvej, og den følger du op til rundkørslen, hvor du går til venstre ned ad Mosskovvej, som er den gamle vej mel-lem herregården Buderupholm og Arden. Her kørte dagvognen længe før jernbanen og Skørping blev grundlagt.
Følger du vejen ca. 3 km, kommer du til Store Økssø og Mosskovpa-villonen, hvor du kan spise eller drikke kaffe.
Men så langt skal du ikke i dag, drej op ad den første sti på højre hånd, den fører op til sportshallen, hvorfra der udgår flere cykel- og løberu-ter.Sportshallen har et glimrende nøglehulsmærket cafeteria.
Fortsæt bagom hallen, følg de røde mærker langs skolefritidsordnin-
gen og drej til venstre ved skaterbanen, hvor stien ender, følg stadig de røde mærker.
Efter nogle hundrede meter drejer stien til venstre forbi naturbasen, hvor du må tænde bål og lave kaffe eller pandekager.
Æresporten og dødishul
Følg stadig ruten med de røde mærker til du kommer ned på den brede grusvej, Mosskovvej. Nu går de røde mærker til venstre, men du skal følge vejen til højre. Efter et stykke vej kan du på venstre hånd se spor efter gamle hulveje. Der ligger flere ved siden af hinanden, for når en hulvej blev for dyb og besværlig, lavede man et nyt spor ved siden af.
Hvor vejen drejer skarpt til højre, kan du gå hundrede meter ind til venstre mod jernbanen. Når du er i nærheden af jernbanen skal du gå lidt til højre. Helt ude i skovkanten står et par ældgamle ær (ahorn) som er stynede og sammenvoksede, så de ligner en portal. Her har sikkert ligget et hus engang, hvor man har formet træet til denne por-tal? Vi kan, med henvisning til træsorten, passende kalde træerne for Æresporten. Pas på børnene, der er fri adgang til skinnerne!
Gå samme vej tilbage til Mosskovvej.
Mose og jordfaldshul
Fortsæt mod syd ad Mosskovvej. Efter nogle hundrede meter har du en mose på venstre hånd, en af de mange moser, som Naturstyrelsen har ryddet for opvækst til glæde for dyr og planter – og skovens gæ-ster.
På den anden side af vejen ligger et stort jordfaldshul. Der vokser grønt mos i bunden, som er helt flad. Jordfaldshuller kan være opstået på to måder:
I istiden kunne store klumper dødis blive liggende i op til tusinder af år, beskyttet mod tøvejret af omgivende moræneaflejringer. Da klum-perne omsider forsvandt, efterlod de sig dybe huller i landskabet, det er sikkert sådan et hul du kan se her.
Andre steder i skoven kan du se jordfaldshuller, hvor jorden er styrtet sammen fordi kalken i undergrunden er blevet opløst af surt vand. Kalken ligger højt under Rold Skov, så der er mange jordfaldshuller spredt ud over skoven. Røverstuen er et af de smukkeste, da det har en fuldstændig kegleform. Det er omkring 12 meter dybt og cirka 35 me-ter i diameter ved toppen. Lidt sydvest for Røverstuen ligger Heste-gravene hvor en hestevogn ifølge overleveringen forsvandt i dybet.
Bregnesøen (og Den Narre Kjal)
Et stykke fremme kommer du til Bregnesøen, en køn lille skovsø, som også kunne hedde Åkandesøen, for der vokser mange åkander, både hvide og røde, desuden er dele af søen og mosen fuld af kæruld. Her er en bænk, hvor man kan sidde og nyde det smukke syn. Er du heldig, får du måske øje på en lille lappedykker, som ofte holder til i søen.
Fra Bregnesøen kan man gøre en afstikker sydpå til Den Narre Kjal. Følg de gule mærker op ad bakken til skiltet, der viser vej til Den Nar-re Kjal – et par hundrede meter. Ved Den Narre Kjal er opsat en tavle, der fortæller, hvad det er, man ser. Tilbage til Bregnesøen. En afstik-ker på ca. 800 m.
Cypresbevoksning
Lige bag bænken er en beplantning af cypres, som du kan kende på det hængende topskud. Den er ikke almindelig i danske skove, men veddet er meget holdbart og kan på grund af sit høje indhold af olier anvendes i stedet for trykimprægneret træ.
Prøv at nulre et par kviste og mærk duften.
Jernbanebroerne
Fortsæt ad vejen mod jernbanen og videre på den anden side.
Læg mærke til årstallet 1940 på jernbanebroen. Da tyskerne havde besat Danmark i 1940 krævede de, at jernbanen til Frederikshavn blev dobbeltsporet, så der kunne transporteres gods og mandskab til det besatte Norge. Derfor er de mange broer på strækningen bygget under besættelsen.
Kort efter jernbanen passerer du en sti til højre. Den fører til Den Jy-ske Skovhave, som bestemt er et besøg værd en anden gang. Her må du for øvrigt lade din hund løbe frit, det er ellers strengt forbudt over-alt i skoven.
Naturbase Bitteskoven
Fremme ved asfaltvejen (Møldrupvej) fortsætter du lige over og går ind til mosen. Her i hjørnet af mosen vokser den i Danmark sjældne kærmysse som kan minde lidt om blomsterhandlerens kalla med de hvide blomster. Her i Rold Skovområdet kan den findes flere steder.
Lige efter hjørnet går en vej ind til højre mod Naturbase Bitteskoven. Naturbasen er et bålhus med bænke i en lysning i skoven. Der er grill til medbragt kul. Primærbrugerne er Hellum Skole i Rebild Kommune, men du er velkommen til at bruge huset og den store grill, hvis du rydder op efter dig.
Drej nu til venstre, følg sporet (mod nord) ved den lille sø og fortsæt til du kommer til en skovvej, den følger du til højre et langt stykke, hvor vejen svinger et par gange. Når du kommer til en skovvej til høj-re følger du den og holder igen til højre, hvor den deler sig.
Du er nu i Bitteskoven og kommer snart til Bittesøerne.
Bitteskoven lige syd for byen er et populært område for byens borge-re. Naturstyrelsen har derfor anlagt de to søer og lavet stier rundt om de to søer. Efter mange forslag til navne på de 2 nye søer har man valgt at den store sø skal hedde Bittesø og den lille sø skal hedde Lille Bittesø. Her er bord og bænke hvor du kan nyde din madpakke – men husk at tage dit affald med dig.
Skørping Nykirke
Fortsæt ad stien gennem det ret nye kvarter, Degnevænget, der ligger hvor byens sportsplads tidligere lå. Fortsæt ligeud over vejen ad Præ-stevænget til du passerer præstegården. Her drejer du til venstre ned til Sognegården og ind på kirkegården til kirken.
Kirken ligger højt på en banke og kan ses fra det meste af byen. Den er helt traditionel, men bygget i ”sjællandsk” stil og har hvidkalkede mure med kamtakker og røde tegltage på kor, skib og tårn. Kirken er opført i 1914 og tegnet af arkitekt Charles Jensen fra Nørresundby. Du må ikke snyde dig selv for at gå ind i kirken og se den smukke alter-tavle i glas udført af den færøske kunstner Tróndur Patursson.
Nykirkevej
Gå ud af lågen på den anden side af kirken og du er nu på Nykirkevej. På venstre hånd ser du byens oprindelige alderdomshjem og et pom-pøst hus, Villa Byrum, opført som bolig til den gamle købmandsgård.
På højre side ligger en række boliger, Lendals Have, opført i køb-mandsgårdens tidligere have.
Tilbage til Kulturstationen
Når du kommer til enden af Nykirkevej, drejer du til venstre ad Jyl-landsgade til Torvet. Her drejer du til højre og er straks ved Kultursta-tionen.
Ruten er revideret den 12. september 2016

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk